"

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

“โอนรถในกรณีที่เจ้าของเดิมเสียชีวิต” ทำอย่างไร?

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในกรณีที่เจ้าของรถเสียชีวิตจำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการโอนรถแบบปกติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการโอนแบบการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือการโอนรถโดยคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาล การโอนแต่ละแบบต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนการโอนรถของผู้ตายโดยไม่มีคำสั่งศาลอย่างไร วันนี้รวบรวมข้อมูลการโอนรถของผู้ที่เสียชีวิตทั้งในกรณีที่มีและไม่มีคำสั่งศาลมาฝาก


1. หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนเจ้าของรถกรณีโอนมรดกและไม่มีพินัยกรรม
การโอนเปลี่ยนเจ้าของรถ คือ การโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง แต่ในกรณีที่เจ้าของเสียชีวิตและไม่มีพินัยกรรม หรือคำสั่งศาลในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามกฎหมายจะยังไม่สามารถโอนเปลี่ยนเจ้าของรถได้ เนื่องจากต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้เรียบร้อยก่อน

ทั้งนี้ หลังจากแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามกฎหมายแล้ว ต้องดำเนินการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้มีการลงลายมือชื่อและวันที่ในแบบคำขอโอนและรับโอน รวมถึงภาษีของรถยนต์จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปีให้เรียบร้อยก่อน และในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถไปได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  


2. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้โอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต (ไม่มีพินัยกรรม หรือคำสั่งศาล)
หลักฐานที่ต้องใช้ในการโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ต้องใช้หนังสือรับรองผลการสอบปากคำทายาทจากสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ โดยต้องมีเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

- สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
- สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้าของมรดก
- หลักฐานประจำตัวผู้โอนหรือผู้รับโอน
- ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือรับรองผลการสอบปากคำทายาทจากสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ


3. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้โอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต (มีคำสั่งศาล)
หลักฐานที่ใช้ในการโอนรถโดยคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ต้องใช้เอกสารดังนี้

- สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
- หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
- หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน
- หนังสือเจ้าของพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอน พร้อมทั้งบัญชี รายละเอียดของรถคันดังกล่าว


4. สถานที่ติดต่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์รถยนต์
สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้


การโอนรถยนต์หรือทะเบียนรถในกรณีที่เจ้าของรถเสียชีวิตทั้งในรูปแบบที่มีหรือไม่มีพินัยกรรมหรือคำสั่งศาล สามารถเริ่มต้นสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้จากสำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือประจำจังหวัด อย่าลืม!!! เมื่อโอนรถเรียบร้อยแล้ว แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ให้เรียบร้อย แล้วเลือกความคุ้มครองให้รถคุณด้วย ประกันรถยนต์ตามเวลา ให้ความคุ้มครอง 6 และ 12 เดือน ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง เบี้ยเริ่มต้นที่ 969 บาท คลิก [url]https://www.smk.co.th/premotor[url]
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host