Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้โอนความเสี่ยงไปให้แก่บริษัทที่ทำประกันภัยรับเสี่ยงภัยแทน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทที่ทำประกันภัยเป็นการตอบแทนที่บริษัทยอมรับความเสี่ยงไว้แทน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นและเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์ หรือบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
การประกันภัยรถเป็นประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งซึ่งให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.        ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หรือที่เรียกกันว่า พรบ คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งรถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัยประเภทนี้ มิฉะนั้นจะดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีไม่ได้ และจะผิดกฎหมาย ซึ่งประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ
2.        ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ  (Voluntary Motor Insurance) คือประกันรถที่ทำด้วยความเต็มใจ ไม่ได้ถูกบังคับตามกฎหมาย โดยเป็นการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทที่ทำประกันภัย ซึ่งเป็นประกันที่ซื้อเพิ่ม เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะดูแลความเสียหายต่อทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ และอื่นๆตามเงื่อนไขในการทำประกันภัย โดยประกันรถยนต์ภาคสมัครใจก็ยังแบ่งได้เป็นหลายประเภท คือ
2.1        ประกันชั้น 1 คุ้มครองทุกกรณี ทั้งรถชนรถ มีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ รวมทั้งกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้อีกด้วย ส่วนจะทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี ก็คงต้องเลือกของบริษัทที่มีเงื่อนไขตรงกับความต้องการของเรา
2.2        ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะรถฝ่ายตรงข้ามแบบหาคู่กรณีได้ รวมทั้งกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ แต่ถ้าต้องการเพิ่มความคุ้มครอง ก็สามารถทำประกันชั้น 2+ ได้ โดยจะเพิ่มคุ้มครองสำหรับรถผู้เอาประกันเอง
2.3        ประกันชั้น 3 คุ้มครองแต่เฉพาะรถฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น ไม่คุ้มครองรถเรา ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด จึงมีประกันชั้น 3+ เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มความคุ้มครองรถเรา แบบที่แจ้งหาคู่กรณีได้
ประโยชน์ของการทำประกันภัยรถยนต์
1.        เป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการขับขี่รถยนต์ ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาโต้แย้งกับคู่กรณีขณะที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแทนให้ หรือทำการซ่อมแซมรถยนต์ให้ ทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้เอาประกันภัยอีกด้วย
2.        เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสังคม ทำให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัยว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจะได้รับการชดใช้ การทำประกันภัยไว้จะช่วยให้อุ่นใจว่าจะมีผู้บรรเทาความเดือดร้อนให้
3.        เป็นการช่วยให้มีการระดมทุน โดยประชาชนจะนำเงินส่วนหนึ่งมาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัย คือเบี้ยประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินดังกล่าวไปลงทุน ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง
4.        ทำให้คนกล้าลงทุนในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องกังวลว่าทรัพย์สินจะเสียหาย เนื่องจากได้ทำประกันภัยไว้แล้ว หากเกิดความเสียหายผู้รับประกันภัยก็จะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้การค้าและอุตสาหกรรมเติบโตมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
5.        ทำให้มีผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานในธุรกิจประกันภัยเพิ่มมากขึ้น
6.        ช่วยทำให้คนมีงานทำมากขึ้นและมีภาวการณ์ครองชีพที่ดีขึ้น
7.        ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผู้ลงทุนสามารถลดการเสี่ยงภัย โดยโอนความเสี่ยงภัยไปให้แก่ผู้รับประกันภัย ทำให้ต้นทุนการผลิตมีความแน่นอนมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมีเสถียรภาพมั่นคงยั้งยืน
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host